Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5 Lievevrouwestraat 3-5

Lievevrouwestraat 3-5

BERGEN OP ZOOM

verkocht

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Gratis waardebepaling

Omschrijving

Lievevrouwestraat 3-5, 4611 JH en Potterstraat 3, 4611 NG, Bergen op Zoom

Locatie:

Twee verhuurde winkelruimtes alsmede woonruimte als onderdeel van een appartementencomplex in een deels Rijksmonumentaal en deels Gemeentelijk Monument, prominent gelegen nabij Gevangenpoort in het historisch stadscentrum.

Kadastrale gegevens:

Het object is kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie C, nummer 7355 A7 (Lievevrouwestraat 3 en 5) alsmede A2 (Potterstraat 3).

Indeling:

Lievevrouwestraat 3 omvat 140 m² en Lievevrouwestraat 5 circa 100 m², beiden op begane grondniveau.
De gewelfkelder omvat een oppervlak van circa 75 m².
De woonruimte aan de Potterstraat 3 omvat circa 90 m² waarvan circa 45 m² gelegen op de verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op opname ter plaatse en eerdere verhuurtransacties op locatie. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk bepaald, doch er is géén meetrapportage gehanteerd. De genoemde oppervlakten mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare vloeroppervlakte conform NEN 2580.

Huuroverzicht:

Lievevrouwestraat 3 is verhuurd aan Terres des Hommes Winkel Bergen op Zoom, de huur is ingegaan op 1 januari 2013 en loopt thans van jaar tot jaar met een opzegtermijn van 6 maanden, de huuropbrengst bedraagt € 13.752,-- per jaar.
Lievevrouwestraat 5 is verhuurd aan Sol E Luna, de huur is ingegaan op 1 januari 2016 en loopt thans van jaar tot jaar met een opzegtermijn van 6 maanden, de huuropbrengst bedraagt € 12.576,-- per jaar.
Potterstraat 3 is verhuurd aan een particulier, de huur is ingegaan op 1 mei 2017 voor onbepaalde tijd, de huuropbrengst bedraagt € 8.748,-- per jaar.
De totale huur bedraagt derhalve € 35.075,-- per jaar.

Bestemming

Bij de gemeente Bergen op Zoom valt onderhavig object binnen de invloedssfeer van het vigerende bestemmingsplan: “Centrum” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 december 2010.

Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften is de bestemming “Centrumdoeleinden 4”, welke gronden bestemd zijn voor:
a. bedrijven voor zover voorkomend in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. dienstverlening op de begane grond en kelderverdieping, met uitzondering van dienst-ruimtes;
c. kantoren op de begane grond;
d. wonen in een woning;
e. ter plaatse van de aanduiding “bioscoop”: tevens voor bioscoop;
f. ter plaatse van de aanduiding “detailhandel”: tevens voor detailhandel op de begane grond en kelderverdieping;
g. ter plaatse van de aanduiding “garages en bergplaatsen”: uitsluitend voor garages en bergplaatsen;
h. ter plaatse van de aanduiding “opslag” tevens voor opslag;
i. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel-verdieping”: tevens detailhandel op de verdieping;
j. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca-automatenhal”: tevens voor een automatenhal;
k. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca-1”: tevens voor een hore-cabedrijf uit categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
l. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca-2”: tevens voor een hore-cabedrijf uit categorie 1 en 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
m. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca-3”: tevens voor een hore-cabedrijf uit categorie 1, 2 en 3 van de Staat van Horeca-activiteiten;
n. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca-smart- en growshop”: te-vens een smart- en growshop op de begane grond;
o. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van kantoren” tevens kantoren op de verdieping”;
p. ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk”: tevens voor maatschappelijke voorzieningen;
q. ter plaatse van de aanduiding “zonder bebouwing” is geen bebouwing toegestaan;
r. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen, groen en water.
De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 4 mei 2022.

Zakelijke lasten:

WOZ € 1.151,- per jaar (2022)
Waterschapslasten € 160,- per jaar (2022)
VVE bijdrage € 4.430,- per jaar

Condities:

De vraagprijs bedraagt € 495.000,- kosten koper.

Omzetbelasting:

Partijen gaan er van uit, dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Algemeen:

Als Makelaar en Taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegd (zonder foto en BSN)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN)

Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:
- Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u als zodanig te worden behandeld
- Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (“as is, where is”), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van ieder aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
Koper dient binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom
Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.

De VIERWINDEN makelaardij respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclamer:
De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door De VIERWINDEN makelaardij en hun opdrachtgever(s) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door de aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en De VIERWINDEN makelaardij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
belegging
Bouwperiode
tot 1906

Winkelruimte

Oppervlakte
405 m²
Adres tonen
Ja
Regios
noord brabant
Aantal zelfstandig verhuur
3
Aantal huurders
3
Bruto huuropbrengst kaal
35076
Bruto aanvang rendement
7

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Locatie

Meer informatie?