Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2 Erasmuslaan 2

Erasmuslaan 2

BERGEN OP ZOOM

verkocht

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Gratis waardebepaling

Omschrijving

Moderne kantoor-/praktijkruimte met eigen parkeergelegenheid, gesitueerd op een prominente zichtlocatie aan een verkeersintensieve hoofdontsluitingsweg op korte afstand centrum.

Kadastrale gegevens:
Het object is kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie F, nummer 7681, groot 1.016m²

Indeling:
Centrale hal/entree met lift, trapopgang en toilet, aansluitend ontvangstruimte met balie, behandelruimtes, diverse praktijk ondersteunende ruimtes, kantoor, personeelsingang, toiletgroep, garderobe alsmede voorraadruimte en kantine.
De eerste verdieping voorziet in een grote behandelruimte, toiletgroep en personeelsruimte alsmede een technische ruimte voor gebouwinstallaties.

Het object omvat:

kantoorruimte op de begane grond circa 316m² BVO / 275m² VVO;
kantoorruimte op de eerste verdieping circa 189m² BVO / 141m² VVO;
parkeerplaatsen op eigen terrein 13 stuks;

Dit pand beschikt onder meer over de navolgende voorzieningen:

• energielabel C
• luchtbehandeling
• alarminstallatie

Het gehele pand is thans volledig verhuurd aan een tweetal individuele gebruikers, een orthodontiepraktijk en mondhygiënist, nadere gegevens omtrent huurcondities verstrekken wij u graag persoonlijk.

Bestemming

Bij de gemeente Bergen op Zoom valt onderhavig object binnen de invloedssfeer van het vigerende bestemmingsplan: “Fort Zeekant 2012” dat onherroepelijk werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 september 2013.

Op grond van artikel 11 van de planvoorschriften is de bestemming “Maatschappelijk”, welke gronden bestemd zijn voor:
maatschappelijke voorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor kantoren;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijzondere woonvorm': tevens voor bijzondere woonvormen;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bovenwoning': tevens voor een bovenwoning;
ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning': tevens voor zorgwoningen;
ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg': tevens voor gezondheidszorg;
ter plaatse van de aanduiding 'religie': uitsluitend ten behoeve van religieuze doeleinden;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' en de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument' zijn de gronden mede bestemd voor behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden en de daarop voorkomende bebouwing eigen zijnde cultuurhistorische en architectonische monumentale waarden;'

bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals paden, tuinen, waterhuishoudkundige voorzieningen, boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen en erven met de daarbij behorende bouwwerken.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum ultimo december 2023.

Zakelijke lasten

WOZ € 1.515,- per jaar (2023)
Waterschapslasten € 144,- per jaar
Opstalverzekering € 1.008,- per jaar

Condities:

De vraagprijs bedraagt € 595.000,- kosten koper.

Omzetbelasting:
Partijen gaan er van uit, dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Algemeen:
Als Makelaar en Taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegd (zonder foto en BSN)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN)
Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:
- Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u als zodanig te worden behandeld
- Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (“as is, where is”), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van ieder aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
De voorgenomen verkoop is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van verkoper.
Koper dient binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom
Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.
De VIERWINDEN makelaardij respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclamer:
De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door De VIERWINDEN makelaardij en hun opdrachtgever(s) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door de aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en De VIERWINDEN makelaardij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging kunt u contact opnemen met:

De VIERWINDEN makelaardij B.V.
Antwerpsestraat 18
4611 AH Bergen op Zoom
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
belegging
Bouwjaar
1996

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
1.016 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
416 m²
Aantal zelfstandig verhuur
2
Aantal huurders
2
Bruto aanvang rendement
4

Plattegronden

Locatie

Meer informatie?