Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20 Drongelenhof 20

Drongelenhof 20

TILBURG

€ 679.000,- k.k.

Interesse?

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op

Omschrijving

Bent u op zoek naar een veelzijdig beleggingspand in Tilburg? Dan is deze unieke mogelijkheid aan Drongelenhof 20 iets voor u! Het pand is gelegen in De Reeshof, een moderne en dynamische woonwijk aan de westzijde van Tilburg die zich kenmerkt door een ruim opgezette infrastructuur, veel groenvoorzieningen en een divers aanbod aan voorzieningen. Deze gewilde wijk biedt uitstekende verbindingen met het centrum van Tilburg en omliggende steden dankzij goede openbaar vervoersopties en nabijgelegen uitvalswegen.

Kadastrale gegevens:
Het object is kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 1823, groot 517m².

Indeling:
Het pand is op een speelse manier opgezet met een splitlevelindeling, wat zorgt voor flexibiliteit in gebruik. Het heeft een prettige lichtinval en is momenteel volledig ingericht en uitgerust voor professioneel gebruik.

Bereikbaarheid:
Uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Het object omvat ondermeer:
• circa 411m² BVO / 312m² VVO
• circa 18m² gebouwgebonden buitenruimte
• 5 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• energielabel B
• airco-units
• stadsverwarming (gasloos)
• ledverlichting
• kunststof ramen en kozijnen rondom
• pompinstallatie t.b.v drainagesysteem
• alarminstallatie

Verhuursituatie:
Het gehele pand is momenteel volledig verhuurd aan Dental Clinics Tilburg Reeshof B.V. voor de duur van 10 jaar ingegaan op 1 september 2017, expiratiedatum 31 augustus 2027 met aansluitend 5 optiejaren, de actuele huuropbrengst bedraagt
€ 52.250,- per jaar.

Bestemming:
Bij de gemeente Tilburg valt onderhavig object binnen de invloedssfeer van het vigerende bestemmingsplan: “Reeshof Oost 2010” dat onherroepelijk werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 januari 2013.
Op grond van artikel 11 van de planvoorschriften is de bestemming “Gemengd”, welke gronden bestemd zijn voor:
bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 2, met uitzondering van:
bedrijven, vallend onder artikel 41 van de Wet geluidhinder,
bedrijven, die aan te merken zijn als een risicovolle inrichting;
opslagen en installaties, die zijn genoemd in de bij dit plan gevoegde Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten-lijst 2 Opslagen en Installaties onder de categorieën 1 en 2 met uitzondering van:
opslagen en installaties, vallend onder artikel 41 van de Wet geluidhinder,
opslagen en installaties binnen een risicovolle inrichting;
kantoren tot maximaal 250 m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700 m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak;
maatschappelijke voorzieningen met dien verstande dat in dit geval tot maatschappelijke voorzieningen niet worden gerekend de zogenaamde 'andere gezondheidszorggebouwen' (blijkens hun constructie en inrichting bestemd voor doeleinden van medische verpleging, verzorging of behandeling dan wel van medisch onderzoek) zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen;
recreatie;
sport;
dienstverlening;
wonen (grondgebonden en gestapeld);
bouwwerken van algemeen nut.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum ultimo juni 2024.

Zakelijke lasten:
WOZ € 818,- per jaar (2023)
Waterschapslasten € 145,- per jaar (2023)
Opstalverzekering € 660,- per jaar

Condities:
De vraagprijs bedraagt € 679.000,- kosten koper.

Omzetbelasting:
Partijen gaan er van uit dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Algemeen:
Als Makelaar en Taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegd (zonder foto en BSN)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN)
Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:
- Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u als zodanig te worden behandeld
- Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (“as is, where is”), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van ieder aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
De voorgenomen verkoop is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van verkoper.
Koper dient binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom
Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.
De VIERWINDEN makelaardij respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclamer:
De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door De VIERWINDEN makelaardij en hun opdrachtgever(s) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door de aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en De VIERWINDEN makelaardij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 679.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
belegging
Bouwjaar
1993

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
517 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
312 m²
Regios
noord brabant
Aantal zelfstandig verhuur
1
Aantal huurders
1
Bruto huuropbrengst kaal
52250
Bruto aanvang rendement
6
Resterende looptijd contracten maanden
37

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Plattegronden

Locatie

Downloads

Meer informatie?