Belder 82-82A

Belder 82-82A

ROOSENDAAL

verkocht

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Gratis waardebepaling

Omschrijving

Bedrijfsruimte met kantoor als onderdeel bedrijfsverzamelgebouw, gunstig gelegen in de oksel van de aansluiting rijksweg A17 op het bedrijventerrein Borchwerf I met een diversiteit aan bedrijven met name actief in de zakelijke dienstverlening, kantoren en groothandels - en autobedrijven.

Indeling
Het object beschikt over een kantoorruimte op de begane grond en verdieping van in totaal 80 m² kantoorruimte alsmede bedrijfs-/opslagruimte van 240 m².

Het kantoorgedeelte heeft een separate/eigen ingang en is voorzien van ondermeer systeemplafonds met armaturen, betegelde toiletruimte met w.c. en fonteintje zowel op de begane grond als op de verdieping, een pantry/keukenblok op de begane grond en trapopgang naar kantoorverdieping.

De bedrijfsruimte is voorzien van een monolitisch afgewerkte betonvloer, elektrisch bedienbare overheaddeur(en) (inrijhoogte 4.25 en inrijbreedte 3.50 m.), vrije hoogte 6.30 m, opbouw T.L-verlichting en toiletruimte.

Het gehele object is voorzien van een alarminstallatie, eigen aansluitingen voor gas, water en elektra en analoge telefoon lijn (KPN);

Het gehele pand is verhuurd, nader informatie is op te vragen via ons kantoor.

Bestemming:
De voor "Bedrijventerrein - 5" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 en 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede groothandelsbedrijven;
B. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 5.3' tevens een bedrijf met SBI-code 1081 nr. 2 zijnde een suikerfabriek met een verwerkingscapaciteit van 2500 ton/jaar of meer uit ten hoogste categorie 5.3 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
C. geluidshinderlijke inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143) dat als bijlage in de regels is opgenomen;
D. bijbehorende voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, groen-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, abri's, kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen, alsmede een stamlijn ten behoeve van de spoorwegontsluiting van de bedrijven;

Het gehele bestemmingsplan inclusief voorschriften e.d. kunt u terugvinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of is op te vragen via ons kantoor.

Parkeren:
Parkeerplaatsen gelegen aan de voorzijde van het object.

Omzetbelasting:
Partijen gaan er van uit, dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Algemeen:
Als Makelaar en Taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegd (zonder foto en BSN)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN)
Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:
- Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u als zodanig te worden behandeld
- Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (“as is, where is”), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van ieder aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
Koper dient binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom
Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.
De VIERWINDEN makelaardij respecteert uw recht op privacy en garanderen dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclamer:
De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door van De VIERWINDEN makelaardij B.V. en hun o
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
belegging
Bouwjaar
2003

Bedrijfsruimte

Oppervlakte
581 m²
Aantal zelfstandig verhuur
1
Aantal huurders
1
Bruto aanvang rendement
8

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Foto's

Locatie

Meer informatie?